A Hármashalom-oltárnál tartott ünnepi szentmise szónoka idén Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz!

Csíksomlyó a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. A csíksomlyói búcsú, a pünkösdi zarándoklat a Szűzanya csodatevő szobrához sokezer hívő számára az év egyik legfontosabb eseménye. 1990 óta több százezer hívő zarándokol Csíksomlyóra, hogy részt vegyen a  Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén.

Íme a Ferences rend idei üzenete:

Kedves zarándoktestvéreink!

Immár 456 éve minden igaz magyar szíve ide húz Csíksomlyóra. Itt találja meg küzdelmes, vergődő életének vigaszát, reményét és támaszát. Úgy jön ide, mint a bajba jutott, aggódó, félő gyermek az édesanyjához. Ide hozza könnyeit, gyászát, bánatát s kevéske örömét, és reménykedve kéri anyai oltalmát küzdelmes életéhez. Ide hozzák a férfiak küzdelmekben megkopott lelküket, meggyengült hitüket. Az édesanyák kevés örömüket és sok bánatukat, tengernyi könnyüket s aggodalmakban összezsugorodott szívüket. Ide vonszolják az öregek elfogyó erejüket, homályosodó szemeiket, elfáradt szívük reménykedő dobbanásait. Ide hozzák az ifjak és leányok szép bizakodásukat, s támaszt kérnek égi Anyjuktól jövőjükhöz és keresztény jövőjük beteljesedéséhez.

CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!NE KELLJEN PIRULNUNK ŐSEINK ELŐTT!

Ehhez kérjük Szűzanyánk közbenjárásodat:

Hazajöttem, anyám, kínoktól gyötörten. Anyai szerelmed gyógyítson meg engem. Taníts meg engem még egyszer nevetni, taníts meg remélni, taníts meg szeretni. Vígy el, ahogy régen, szent Fiad szívéhez, Mutasd meg még egyszer az utat az égbe. A nagy kereszt alatt térdeljünk le ketten, S mondjuk el, mint régen: HISZEK EGY ISTENBEN! (Móra István)

Fogadalmi búcsúnk főcelebránsa Exc. és Ft. dr. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik rendtartományunk provinciálisa lesz. Az idei csíksomlyói búcsún részt vesz Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend miniszter generálisa, Albert Schmucki OFM definitor generális, illetve Nm. és Ft. Felföldi László pécsi megyéspüspök, Nm. és Ft. Kerekes László segédpüspök, Nm. és Ft. Tamás József nyugalmazott segédpüspök is.

2024 Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú liturgikus program* Romániai időzónának megfelelően (a magyarországi időnél 1 órával korábban)

Péntek (május 17.)Este 18 órakor szentmisével indul a pünkösdi búcsú Csíksomlyón, melyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.

Szombat (május 18.)5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor négyszögletű udvarában Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor a kegytemplomban

A kordon a főpapság vezetésével 10.30-kor indul a Csíksomlyói Ferences Kolostor elől.Ünnepi Szentmise 12.30-tól a Hármashalom oltárnál (a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti Nyeregben)18.00 órakor szentmise a Kegytemplomban, éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

Parkolás Csíksomlyón Pünkösdkor

A Csíksomlyói pünkösdi búcsú idején forgalomkorlátozások vannak érvényben. Eddigi gyakorlat szerint, a felhajtás Csíksomlyóra péntek délután 15-16 óráig, korlátozás nélkül engedélyezett. Péntek délutántól, szombat reggel 6 óráig azok a gépkocsik, illetve buszok hajthatnak fel a kegytemplomig, melyeknek a rendszámát az adott szállásadó bejelentette a helyi Polgármesteri Hivatalnál. Szombat reggel 6 órától vasárnap délig teljes felhajtási tilalom van érvényben.

Vasárnap (május 19.)szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban a keresztalják hazaindulása18 órától szentmise a Kegytemplomban

Hétfő (május 20.)a szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban: reggel  8-kor, 10.30-kor és 18 órától Kedd (május 21.)Szent Antal ünnepe – a szentmisék 8.00, 10.30 és 18.00 órától vannak a Kegytemplomban.

A búcsú története: 

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy legyenek segítségére a ferenceseknek a templomépítésben. Viszonzásul - a kor szokása szerint -, búcsút is engedélyezett a jótevőknek. A templom építését azzal indokolja a pápa, hogy "a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni". Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tiszteletére.

1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe, István gyergyóalfalvi plébános vezetésével fegyvert fogott hitének védelmére.

A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára, szembeszállni a Pünkösdi búcsúhitújítók hadával. Ezalatt az idősek, az asszonyok és a gyermekek Somlyón maradtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment, és együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a mai napig Mária népe. Ugyancsak az eredeti hagyomány szerint, nyírfaággal kezében, vagy a járművét feldíszítve tér haza otthonába.

Csíksomlyó most is a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. Most már a más vallású keresztény hívek is szívesen vesznek részt a búcsújárásban. A Szűzanya iránti tiszteletben a buzgóság az idő múlásával sem lankad. Év közben is szüntelenül özönlik a nép Somlyóra Máriát tisztelni, köszönteni, előtte imádkozni. 1990 óta minden évben több százezer ember zarándokol Somlyóra és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten, szentmisén.

A kegytemplom és a búcsú értékes tárgyai közé tartozik a főoltár bal oldalán található labarum, amit a nép labóriumnak nevez.

Amikor a papság ezen jelvénnyel az élén felér a Kis-Somlyó-hegyen lévő Salvator-kápolna elé, eléneklik az „Egészen szép vagy Mária” éneket és azután folytatódik tovább a körmenet.